Stály rozhodcovský súd pri IURO, z.z.p.o.

Vymáhateľnosť práva na Slovensku je predmetom častej kritiky nielen odbornej a laickej verejnosti (podnikateľskej, ako aj občianskej), ale aj zo strany Európskej únie.

Rozhodcovské konanie predstavuje alternatívu súdneho konania s možnosťou rozhodovania tuzemských a medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporov.

Právom sa kritizujú dlhé lehoty vybavovania sporov v súdnom konaní. Na druhej strane z rôznych analýz vyplýva aj preťaženosť sudcov množstvom nevybavených sporov.

Pri vyťaženosti našich súdov vzhľadom na množstvo sporov, vyplývajúcich najmä z nedodržania obchodného práva, je rozhodcovské konanie alternatívou súdnych sporov, ktorá má oproti konaniu na všeobecných súdoch viacero výhod, pričom rozhodcovské rozhodnutia sú vykonateľné a vymáhateľné rovnako ako súdne rozhodnutia.

Rozhodcovské konanie je vo svete veľmi často používaným alternatívnym spôsobom rozhodovania majetkových sporov vznikajúcich medzi účastníkmi obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov.
Jeho preferovanie je dôsledkom zdĺhavého rozhodovania všeobecných súdov, nedôvery v nestrannosť a objektívnosť sudcov rozhodujúcich vzniknuté spory, ako aj malej skúsenosti sudcov v rozhodovaní určitých špecifických sporov.

Dynamika obchodných vzťahov si vyžaduje dynamiku rozhodovania prípadných sporov, ktoré môžu vzniknúť. Túto dynamiku rozhodovania môžu zabezpečiť len rozhodcovské (arbitrážne) súdy, ktorých rozhodcovia sú odborníkmi v oblasti, v ktorej, na základe vôle sporových strán, rozhodujú spor.

Stály rozhodcovský súd pri IURO, z.z.p.o. so sídlom v Bratislave, IČO 45 744 726 bol zriadený v roku 2015. Jeho založenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 3/2015 dňa 07.01.2015.

Stály rozhodcovský súd pri IURO, z.z.p.o. bol zriadený záujmovým združením právnických osôb:

  • IURO, s.r.o.
  • WELL, s.r.o.
  • Vysnívaný domov, n.o.

Spoločnosť IURO, s.r.o. je zriaďovateľom Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, s.r.o.

Novelou zákona o rozhodcovskom konaní č.336/2014 Z. z. účinnou od 01.01.2015 nemôžu byť zriaďovateľom rozhodcovského súdu súkromné obchodné spoločnosti.

Nástupcom Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, s.r.o. je od 07.01.2015 Stály rozhodcovský súd pri IURO, z.z.p.o. zriadený záujmovým združením právnických osôb IURO, z.z.p.o.

Sídlo Stáleho rozhodcovského súdu pri IURO, z.z.p.o. je v Bratislave na ulici Miletičova 7.

V súlade so zákonom má Stály rozhodcovský súd IURO, z.z.p.o. vypracované a schválené nasledovné dokumenty:

  1. Rokovací poriadok
  2. Štatút rozhodcovského súdu
  3. Sadzobník poplatkov
  4. Zoznam rozhodcov
Uložiť ako PDF
© 2006 – 2017 IURO z.z.p.o. všetky práva vyhradené
IURO